Javno kupatilo

Javno kupatilo - Balneološka analiza vode sa bušotine B2 u centru Obrenovca


Organoleptički nalaz:

Boja: voda je bistra, bezbojna.
Miris: na vodonik sulfid.
Ukus: ima lužasti ukus.

Fizičko – hemijski i osnovni hemijski pokazatelji:

Temperatura: 22°C na osnovu čega pripada hipotermalnim vodama.
pH vrednost: voda je blago alkalna sa pH = 7,5.
Mineralizacija: ima ukupnu mineralizaciju od 2,0497 g/dm3, suvi ostatak na 180 °C iznosi 1,210 g/dm3, što je svrstava u kategoriju mineralnih voda

Hemijske analize:

Katjoni: Među katjonima dominira natrijum sa 84,8 mval%.
Anjoni: Kod anjona dominiraju hidrokarbonati sa 78,46 mval%, dok su ostali prisutni u tragovima osim sulfata kojih ima 14,11 mval%
Slabi elektroliti: vrednosti metasilicijumove i metaborne kiseline su u granicama normale.
Rastvoreni gasovi: Voda sadrži 1,6mg/l H2S vodonik sulfida, dok je količina rastvorenog ugljen-dioksida (CO2) beznačajna.

Fiziološki aktivni mikroelementi:

Metali, metaloidi, nemetali i pseudometali su u granicama dozvoljenih vrednosti.

Radioaktivnost

Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja ukupne alfa i beta radioaktivnosti, kao i gamaspektrometrijske analize, zaključeno je da su dobijene vrednosti u saglasnosti sa zakonskim propisima te se mineralna voda iz bušotine B2 u Obrenovačkoj banji može koristiti u balneološke svrhe.

Kategorizacija

Na sonovu kompletnih rezultatata ispitivanja mineralne vode iz bušotine B2 voda pripada kategoriji natrijum-hidrokarbonatnih sulfidnih hipotermi.