O nama

Javno komunalno preduzeće "Obrenovac", Obrenovac

Javno komunalno preduzeće "Obrenovac" je osnovano 1953. godine kada je Skupština opštine grada Obrenovca osnovala Gradsku komunalnu ustanovu sa zadatkom da održava komunalnu higijenu, brine o gradskom zelenilu, pruža pogrebne i pijačne usluge. Tokom 1968. godine ovo preduzeće se pripaja Stambeno – komunalnom preduzeću u Obrenovcu i od tada se sve komunalne usluge obavljaju u okviru jednog preduzeća. JKP "Obrenovac" je 2007. godine pretrpelo statusnu promenu.
JKP "Obrenovac" je, prema veličini, razvrstano kao srednje pravno lice sa sedištem u Obrenovcu, CaraLazara 3/1.
Pretežna delatnost JKP "Obrenovac" je 3811 – sakupljanje otpada koji nije opasan.
Matični broj 07041985, PIB 101935647, državni kapital 100%.

Preduzeće obavlja komunalne delatnosti utvrđene zakonom kao delatnosti od opšteg interesa, a to su :

  • iznošenje i deponovanje smeća,
  • održavanje javnih zelenih površina,
  • čišćenje i pranje ulica,
  • pružanje pogrebnih usluga i usluga na pijacama.

Preduzeće je za obavljanje navedenih delatnosti, kao i ostalih pratećih delatnosti, organizovano u 10 sektora na sledeći način :