Dokumenta

Bilansi i planovi
2023. godina

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja i finansijski plan JKP Obrenovac za 2023. godinu Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program poslovanja JKP Obrenovac za 2023. godinu o korišćenju sredstava iz budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija Plan javnih nabavki - 2023. godina Izmenjena verzija plana javnih nabavki - II izmena - 2023. godina Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu godišnjeg programa poslovanja za 2023. godinu Izmenjena verzija plana javnih nabavki - III izmena - 2023. godina Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01. - 31.03.2023.godine Izmenjena verzija plana javnih nabavki - IV izmena - 2023. godina Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg programa poslovanja za period od 1.1. do 31.12.2022. godine sa finansijskim izveštajem Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o utrošenim sredstvima po Posebnom programu za 2022. godinu Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01. - 30.06.2023.godine Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg programa poslovanja za period od 01.01. - 30.06.2023. godine sa finansijskim izveštajem Izveštaj o utrošenim sredstvima po Posebnom programu za period od 01.01. - 30.06.2023. godine Rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu godišnjeg programa poslovanja za 2023. godinu Izmenjena verzija plana javnih nabavki - V izmena - 2023. godina Izmenjena verzija plana javnih nabavki - VI izmena - 2023. godina Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01. - 30.09.2023.godine Izmena i dopuna Plana nabavki za koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama, za 2023. godinu Izmena i dopuna Plana nabavki za koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama, za 2023. godinu Izveštaj o stepenu usklađenosti godišnjeg programa poslovanja za period od 01.01. - 31.12.2023. godine

2022. godina

Plan javnih nabavki - 2022. godina Izmenjena verzija plana javnih nabavki - 2022. godina Izmenjena verzija plana javnih nabavki - II izmena - 2022. godina Rešenje o davanju saglasnosti na godišnji program poslovanja i finansijski plan JKP Obrenovac za 2022. godinu Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu godišnjeg programa poslovanja za 2022. godinu Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program poslovanja JKP Obrenovac za 2022. godinu o korišćenju sredstava iz budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija Izmenjena verzija plana javnih nabavki - IV izmena - 2022. godina Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01. - 31.03.2022.godine (Obrasci 1-22) Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01. - 31.03.2022.godine (Obrazac 12) Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01. - 30.06.2022.godine (Obrasci 1-22) Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01. - 30.06.2022.godine (Obrazac 12) Izmenjena verzija plana javnih nabavki - V izmena - 2022. godina Pregled nabavki na koje se ne primenjuje Zakon o JN za 2022. godinu Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu godišnjeg programa poslovanja JKP Obrenovac za 2022. godinu Rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu godišnjeg programa poslovanja JKP Obrenovac za 2022. godinu Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o utrošenim sredstvima po Posebnom programu poslovanja JKP Obrenovac za 2022. godinu o korišćenju sredstava iz budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija za period od 01.01. do 30.06.2022. Rešenje o davanju saglasnosti na treću izmenu godišnjeg programa poslovanja za 2022. godinu Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01. - 30.09.2022.godine (Obrazac 12) Plan mera za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti u JKP Obrenovac Izmenjena verzija plana javnih nabavki - VI izmena - 2022. godina Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01. - 31.12.2022.godine

2021. godina

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene cenovnika JKP Obrenovac - januar 2021. godine Cenovnik JKP Obrenovac od januara 2021. godine Plan javnih nabavki - 2021. godina Prva izmena godišnjeg programa poslovanja JKP "Obrenovac" za 2021. godinu Plan javnih nabavki - Izmena - 2021. godina Plan javnih nabavki - II izmena - 2021. godina Plan javnih nabavki - III izmena - 2021. godina Plan javnih nabavki - IV izmena - 2021. godina Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2021. do 31.03.2021. Rešenje o davanju saglasnosti na cenovnik osnovnih i ostalih usluga JKP "Obrenovac" - 29.04.2021. Rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu Godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu Rešenje o davanju saglasnosti na srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja 2022-2027. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.-30.06.2021.god. Rešenje o davanju saglasnosti na treću izmenu godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Posebnog programa poslovanja JKP Obrenovac za 2021. godinu o korišćenju sredstava iz budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o utrošenim sredstvima po Posebnom programu JKP Obrenovac o koršćenju sredstava iz budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija za period od 1.1. do 30.6.2021. godine Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg Programa poslovanja JKP Obrenovac za period od 1.1. do 30.6.2021. godine. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2021. do 30.09.2021. Rešenje o davanju saglasnosti na cenovnik osnovnih i ostalih usluga JKP "Obrenovac" - 26.11.2021. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg programa poslovanja JKP Obrenovac sa mišljenjem revizora za 2021. godinu Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o utrošenim sredstvima po Posebnom programu za 2021. godinu

2018. godina

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2018. do 30.09.2018. Obrasci tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za period od 01.01.2018. do 30.09.2018. Poseban program za 2018. godinu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija - prva izmena Sredstva za posebne namene - prva izmena Poseban program za 2018. godinu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija Sredstva za posebne namene Poseban program za 2018. godinu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija - druga izmena Plan ulaganja JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Osma izmena - septembar 2018. Plan troškova JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Osma izmena - septembar 2018. Plan prihoda JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Osma izmena - septembar 2018. Izveštaj o utrošenim sredstvima po Posebnom programu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija - april 2018. Plan troškova JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Sedma izmena - jun 2018. Plan prihoda JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Sedma izmena - jun 2018. Trogodišnji program poslovanja JKP "Obrenovac" za period 2017. - 2019. godine - Deveta izmena - decembar 2018. Plan troškova JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Deveta izmena - decembar 2018. Plan prihoda JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Deveta izmena - decembar 2018. Plan ulaganja JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Deveta izmena - decembar 2018. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. Obrasci tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za period od 01.01. – 31.12.2018. godine sa godišnjim finansijskim izveštajem Izveštaj o utrošenim sredstvima po Posebnom programu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija - 2018. godina


Reklamacije

JKP "Obrenovac" iz Obrenovca ima zaključen ugovor o realizaciji stručne saradnje u sprovođenju reklamacionog postupka po Zakonu o zaštiti potrošača sa Udruženjem “Zaštita potrošača” iz Beograda, Ulica Preševska br.61.