Sektor komercijale i nabavke

Sektor komercijale i nabavke

Javne nabavke po svojoj suštini su razvojno pitanje od prvorazrednog značaja za svaku zemlju, grad, svako preduzeće i predstavljaju ključni instrument putem koga se ostvaruju neki strateški ciljevi kao što su privredni rast, podsticanje zaposlenosti i ostvaruju značajne uštede.

Kod javnih nabavki i komercijalnih poslova bitno je na prvom mestu istražiti potrebe, izvršiti analizu i pravilno planirati nabavke (funkcija plana i analize). Za proces planiranja nabavki kao i za sprovođenje istih veoma je važno da svi učesnici u ovom procesu (tim za planiranje, organizacione jedinice, odnosno svi sektori i službe, rukovodioci i šefovi) uzmu aktivno učešće i daju svoj puni doprinos.

Za zaposlene na poslovima nabavki zakonodavac (država) zahteva profesionalizaciju i stručnost (posedovanje sertifikata za službenika za javne nabavke) kroz stalno usavršavanje i kontinuirano praćenje promena zakonske regulative iz ove, ali i drugih oblasti koje su bitne za pravilno sprovođenje postupaka javnih nabavki i zajedno sa odgovornim licima preduzeća, kao i članovima komisije za javne nabavke, posebnu odgovornost iz oblasti javnih nabavki.

Pravni okvir i ključne institucije pri kontroli i nadzoru u sprovođenju postupaka javnih nabavki u JKP „Obrenovac“ Obrenovac

Pravni okvir u sprovođenju postupaka javnih nabavki u JKP „Obrenovac“ Obrenovac:
 • Zakon o javnim nabavkama i podzakonski akti
 • Zakon o budžetu
 • Zakon o opštem upravnom postupku
 • Zakon o obligacionim odnosima
 • Zakon o privrednim društvima i drugi
 • Mišljenja Uprave za javne nabavke i načelni pravni stavovi UJN, DRI i Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Statut JKP „Obrenovac“ Obrenovac
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP „Obrenovac“ Obrenovac

Ključne institucije pri kontroli i nadzoru u sprovođenju postupaka javnih nabavki u JKP „Obrenovac“ Obrenovac:
 • Ministarstvo finansija
 • Uprava za javne nabavke
 • Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Državna revizorska institucija
 • Osnivač GO Obrenovac

Opis poslovne aktivnosti

Sektor komercijale i nabavke operativno koordinira rad na izradi plana javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje ispred tima za planiranje koji sačinjavaju direktor preduzeća, lice odgovorno za finansijske poslove, rukovodilac sektora komercijale i nabavke zajedno sa rukovodiocima drugih sektora u preduzeću. Svi planovi javnih nabavki, izmene planova nabavki kao i sve druge odluke vezane za poslove nabavki su donošene zajednički i uz konsenzus svih relevantnih činilaca u preduzeću.

Organizaciona struktura Sektora komercijale i nabavke:
 • Služba javnih nabavki
 • Služba komercijale i nabavke

Planovi nabavki, izmene planova nabavki, Kvartalni izveštaji o sprovodenim postupcima javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje su blagovremeno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama dostavljeni Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji. Pozivi za dostavljanje ponuda/prijava, konkursne dokumentacije, izmene i dopune konkursnih dokumentacija, obaveštenja, odgovori i pojašnjenja konkursne dokumentacije i drugo je u skladu sa ZJN objavljivano na Portalu javnih nabavki, internet stranici preduzeća i u službenim glasilima Republike Srbije.