Javne nabavke

Član 3. ZJN – Otvoreni postupak je postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti ponudu.


Otvoreni postupak

Nabavka dobra - Višenamensko vozilo za održavanje komunalne higijene za skidanje grafita, plakata i dugo

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci objavljeno: 08.07.2016.