Javne nabavke

Član 36. ZJN – Ako u otvorenom, odnosno restriktivnom postupku nije dobio nijednu ponudu, odnosno nijednu prijavu ili su sve ponude neodgovarajuće, pod uslovom da se prvobitno određen predmet javne nabavke i uslovi za učešće u postupku, tehničke specifikacije i kriterijumi za dodelu ugovora, odnosno okvirnog sporazuma ne menjaju; ako zbog tehničkih, odnosno umetničkih razloga predmeta javne nabavke ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, nabavku može izvršiti samo određeni ponuđač; ako zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima, čije nastupanje ni u kom slučaju ne zavisi od volje naručioca, naručilac nije mogao da postupi u rokovima određenim za otvoreni ili restriktivni postupak. Okolnosti koje opravdavaju hitnost ne mogu biti u bilo kakvoj vezi sa naručiocem.


Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Održavanje finansijsko - knjigovodstvenog programa (softver za praćenje finansijsko - knjigovodstvenih promena, obračun naknada i zarada)

Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno: 10.01.2020. Konkursna dokumentacija objavljeno: 10.01.2020. Odluka o dodeli ugovora objavljeno: 21.01.2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru objavljeno: 07.02.2020.
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Održavanje finansijsko-knjigovodstvenog programa (Softver za praćenje finansijsko- knjigovodstvenih promena, obračun, naknada i zarada)

Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno: 16.01.2019. Konkursna dokumentacija objavljeno: 16.01.2019. Odluka o dodeli ugovora objavljeno: 29.01.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru objavljeno: 18.02.2019.
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Održavanje programa ( softver) za fakturisanje i obračun usluga i formiranje računa ( naplata) Omnidata

Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno: 07.12.2018. Konkursna dokumentacija objavljeno: 07.12.2018. Odluka o dodeli ugovora objavljeno: 25.12.2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru objavljeno: 14.01.2019.
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Održavanje finansijsko-knjigovodstvenog programa (Softver za praćenje finansijsko-komercijalnih promena, obračun naknada i zarada)

Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno: 02.02.2018. Konkursna dokumentacija objavljeno: 02.02.2018. Odluka o dodeli ugovora objavljeno: 14.02.2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru objavljeno: 06.03.2018.
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Održavanje programa (softver) za fakturisanje i obračun usluga i formiranje računa (NAPLATA) Omnidata

Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno: 04.12.2017. Konkursna dokumentacija objavljeno: 04.12.2017. Odluka o dodeli ugovora objavljeno: 21.12.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru objavljeno: 12.01.2018.
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Održavanje programa (softver) za fakturisanje i obračun usluga i formiranje računa (naplata) Omnidata

Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno: 21.12.2016. Konkursna dokumentacija objavljeno: 21.12.2016. Odluka o dodeli ugovora objavljeno: 06.01.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru objavljeno: 27.01.2017.